กำหนดการรับสมัครรายวิชาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skill, Up-Skill) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)