ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ย. 2566 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4 ส.ค. 2566 รายวิชาที่เปิดสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน Re-Skill, Up-Skill
27 ก.ค. 2566 กำหนดการรับสมัครรายวิชาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skill, Up-Skill) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
20 มิ.ย. 2566 กำหนดการรับสมัครรายวิชาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skill, Up-Skill) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22 ธ.ค. 2565 ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565
4 พ.ย. 2565 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
2 พ.ย. 2565 กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566
1 พ.ย. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 ต.ค. 2565 กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาพสกีน
19 ต.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสถาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565