ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ค้นหาข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

13 ก.พ. 2566 รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566
22 ธ.ค. 2565 ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565
4 พ.ย. 2565 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
2 พ.ย. 2565 กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566
19 ต.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสถาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
12 ต.ค. 2565 เอกสารการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
23 ส.ค. 2565 กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา วอศ.เอี่ยมละออ ปีการศึกษา 2566 มาแล้วจ้า
6 พ.ค. 2565 สรุปค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565
2 พ.ค. 2565 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
10 มี.ค. 2565 การเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564