ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ค้นหาข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

22 ก.ย. 2566 กำหนดวันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน เพิ่มรายวิชา รักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
4 ส.ค. 2566 รายวิชาที่เปิดสอนโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน Re-Skill, Up-Skill
27 ก.ค. 2566 กำหนดการรับสมัครรายวิชาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skill, Up-Skill) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
14 ก.ค. 2566 Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
6 ก.ค. 2566 การแข่งขันสุดยอด “อาหารไทย” ปี 2566
20 มิ.ย. 2566 กำหนดการรับสมัครรายวิชาโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skill, Up-Skill) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
13 ก.พ. 2566 รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566
22 ธ.ค. 2565 ประกาศเลขที่นั่งสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565
4 พ.ย. 2565 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
2 พ.ย. 2565 กำหนดการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566