ทำเนียบผู้บริหาร

Eamlaor Vacational College

นางยุพิน พิมศร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

นางมะลิจันทร์ ดอนกระสินธุ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวภัทรนิษฐ์ กอบโชคกุลวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โครงสร้างบริหารงาน วอศ.เอี่ยมละออ

EOVC Management Structure