นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ มอบหมายให้งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การค้า Show DC พระรามเก้า