บทความวิจัย ปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ รายการบทความวิจัย ผู้จัดทำวิจัย
1 “การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาววรดา  เดชพรหม
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก รหัสวิชา 20404-2109 โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory Method) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นายวัฒนชัย    เลิศปัญญาโชคชัย
3 การศึกษาความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานด้วยบูรณาการเทคโนโลยีเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ในรายวิชา อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร รหัสวิชา 20404 - 2111 ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 นายณัฐพล    ยินดีสุข
4 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ ชั่ง ตวง วัดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการประกอบอาหาร ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นายธนชัย    ทองมา
5 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการแปรรูปอาหารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ STAD นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาวอภิญญา    จันทวฤทธิ์
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร รหัสวิชา 20404 – 2115 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาวศุพรนัน   อาดำ
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้การบูรหน่วยการเรียนรู้การประดิษฐ์ของขวัญและของที่ระลึกรายวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ช่วยสอนเพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นายธนากร  ดีอุ่น
8 รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะในการใช้สีและการไล่น้ำหนักโดยการเกลี่ยสี ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ นายธีรศานต์  เฉลียว
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ นายกัมพล    เกื้อกูล
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ (Integrated teaching methods) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ทางการบัญชี รหัสวิชา 20201 – 2007 ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาววันเพ็ญ จันทร์คง
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ นางสาวบุญร่วม  ปัญญายิ่ง
12 รายงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนนอกห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในรายวิชา 30202-2101 การจัดการร้านค้าสมัยใหม่ นางสาวพรสุดา  บุญส่ง
13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ นายสมเพชร   ทิศตุ้ย
14 รายงานวิจัยในชั้นเรียน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน ด้านวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นายธนกฤต  วรภัคปรีดากุล
15 รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL : Research Based Learning) ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน ในรูปแบบ Project Based Learning รายวิชา หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสวานลินี  เขตรเขื่อน
16 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL : Research Based Learning) ปีงบประมาณ 2565 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานในรูปแบบ Project Based Learning รายวิชา โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นายกิตติคม  มณีฉาย
17 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2005 โดยใช้วิธีการสอนแบบการลงมือปฏิบัติ ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม นางสาวมลฤดี   ศรีรักษา
18 วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสนใจใฝ่รู้โดยปรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ในรายวิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยงโดยการสังเกตพฤติกรรม นางสาวารารัตน์    อุทัยเก่า
19 รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องอสมการเดียว นางสาวบงกช    ศรีภิรมย์
20 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน รายวิชา 30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจบริการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาวปานัสดา  ดีดพิณ
21 รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL : Research Based Learning) ปีงบประมาณ 2565 เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรุ้วิจัยเป็นฐานในรูปแบบ Project Based Learning รายวิชาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสิริพรรณ  กันมาเวียง
22 การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม โดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด นางสาวภัทรวดี  พุทธโชติ
23 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนด้วยหมวดนำตัวอักษรจีน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาวนันทรัตน์  ไชยบัญดิษฐ
24 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง - พูด รหัสวิชา 20000 – 1202 Active Learning เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ นางสาวณัฐณิชา  กุญชร