บทความวิจัย

ลำดับที่ รายการบทความวิจัย ผู้จัดทำวิจัย
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า รหัสวิชา 20404-2008 โดยใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ครูวัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัย
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอาหารโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ STAD นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ครูอภิญญา  จันทวฤทธิ์
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการเพื่อชีวิตโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Leaning ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ครูวีรศักดิ์  หิรัญรัตน์
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร เรื่อง การห่อขนมและอาหาร กระทงใส่ขนมและอาหาร โดยใช้เทคนิค การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครูศุพรนัน  อาดำ
5 การพัฒนาทักษะในการใช้สีและการไล่น้ำหนักโดยการเกลี่ยสีของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ครูธีรศานต์  เฉลียว
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ      ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ ครูบุญร่วม  ปัญญายิ่ง
7 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ ครูพรสุดา  บุญส่ง
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจขนาดย่อม เรื่อง การส่งเสริมการตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครูกนกพร  ตั้งสถิตย์กุลชัย
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ ครูธัญณิช  ทองสีอ่อน
10 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาโปรแกรมตารางงาน ระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ครูธนกฤต  วรภัคปรีดากุล
11 การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ครูนลินี  เขตรเขื่อน
12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านสื่อออนไลน์ วิชา โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ครูกิตติคม  มณีฉาย
13 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2005 โดยใช้วิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ครูมลฤดี   ศรีรักษา
14 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรหัสวิชา 20701-8501 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ (Storyline  Method) ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม ครูตฤณธศร  พุกพิบูลย์
15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงแรม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ ครูนริศรา  กลิ่นเจริญ
16 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบออนไลน์ Google Classroom รายวิชาความปลอดภัยในธุรกิจโรงแรม สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ครูธารารัตน์  อุทัยเก่า
17 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้วีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ครูบงกช  ศรีภิรมย์
18 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการกล้าแสดงออก รายวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ ครูอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์
19 วิธีการแก้ปัญหาผู้เรียนออกจากห้องเรียนออนไลน์ในระหว่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจบริการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยวิธีการที่หลากหลาย ครูปานัสดา  ดีดพิณ
20 ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำแนกรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาการโรงแรม ครูสิริพรรณ  กันมาเวียง