ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลคำทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)