ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

History of Eamlaor Vocational College

เดิมตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๕๒   ตรอกกรมเจ้าท่า  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  โดย นางสาวละออ  หลิมเซ่งท่าย  ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินเนื้อที  ๓๘๐  ตารางวา  และบ้านพักอาศัยให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนระบุนามว่า “โรงเรียนเอี่ยมละออ” เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๔๘๒  เริ่มเป็นสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายและพัฒนามาโดยสังเขป ดังนี้

 • พ.ศ.  ๒๔๘๗   กรมอาชีวศึกษาให้โรงเรียนช่างโลหะเฉลิมโลก  เข้ามาดำเนินการสอนและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออ”  เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น  หลักสูตร  ๓  ปี
 • พ.ศ.  ๒๔๙๐   ประกาศตั้งโรงเรียนเอี่ยมละออ  เป็นโรงเรียนช่างสตรีตามความประสงค์ของเจ้ามรดก  เปิดสอนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า  หลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้น  เวลาเรียน  ๓  ปี
 • พ.ศ.  ๒๔๙๒   เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง
 • พ.ศ.  ๒๔๙๕   โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกองการศึกษาผู้ใหญ่  กรมวิสามัญ  ให้เปิดสอนศึกษาผู้ใหญ่แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า
 • พ.ศ.  ๒๕๐๐  เปิดสอนหลักสูตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง  สอนวิชาอาหารและโภชนาการ  และการตัดเย็บเสื้อผ้า (ต่อมาเรียกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔)  (ม.ศ. ๔)
 • พ.ศ.  ๒๕๑๙  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต ๘ เอี่ยมละออ
 • พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น
 • พ.ศ.  ๒๕๒๔  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ๒  กลุ่ม  คือ กลุ่มวิชาเลือกบัญชีและบริการธุรกิจโรงแรม  และกลุ่มวิชาเลือกบัญชีและธุรกิจสถานพยาบาลเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท)   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาการโรงแรม
 • พ.ศ.  ๒๕๒๕  ผู้อำนวยการนงพรรณ (กาญจนี)  สุวรรณบูล  เห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบและอาคารเรียนแออัดมาก จึงได้แสวงหาสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยฯ แห่งใหม่  และได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการบินพาณิชย์  มีเนื้อที่  ๖  ไร่  ๓๖  ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๐๗/๒  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัยฯ
 • พ.ศ.  ๒๕๒๗  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาเลขานุการ  และสาขาวิชาธุรกิจบริการ (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม)  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาธุรกิจโรมแรม  ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม  สาขาวิชาศิลปประยุกต์
 • พ.ศ.  ๒๕๓๒  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  กลุ่มวิชาการขาย
 • พ.ศ.  ๒๕๓๖  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  กลุ่มวิชาการบัญชี  และประเภทวิชาศิลปกรรม  กลุ่มวิชาศิลปประยุกต์
 • พ.ศ.  ๒๕๓๘  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ระบบทวิภาคี  กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • พ.ศ.  ๒๕๔๕  เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • พ.ศ.  ๒๕๔๖  เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเปิดสอนระบบเทียบโดยความรู้และประสบการณ์  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ