ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

History of Eamlaor Vacational College

ปรัชญา  (PHILOSOPHY)

"มีความรู้  คู่คุณธรรม  ล้ำเลิศทักษะ  มานะอดทน  สร้างตนให้เจริญ"

  • มีความรู้              นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • คู่คุณธรรม          มีคุณธรรมประจำใจควบคู่กับการทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยันซื่อสัตย์ประหยัด  อดทน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  • ล้ำเลิศทักษะ         นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษามีความชำนาญในวิชาชีพ คล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนางานได้ด้วยตนเอง

  • มานะอดทน          นักเรียน นักศึกษา มีความเพียรพยายาม ขยันขันแข็ง มีความอดทนในการใฝ่หาความรู้

  • สร้างตนให้เจริญ     ผู้จบการศึกษาควรมีความรู้ ความคิด มีทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และส่งเสริมคุณธรราจากการเรียนให้มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิต และสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคมได้

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนทางด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

๑) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๒) จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓) สร้างเครือข่ายและส่งแสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในการจัดการอาชีวศึกษา

๔) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ (STRATEGY)

๑) การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๒) การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

๓) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

๔) การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และการวิจัย

เป้าประสงค์ (GOAL)

๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๒) ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงความต้องการผู้ใช้

๓) เครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๔) การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา