ฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัย

นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวเปิดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “ฝึกอบรมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัย” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัยให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Smart Classroom