พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัด "พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)" โดย นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ มอบหมาย นางสาวอชิรญาณ์ พิชญโภคินันท์ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีลงนามฯ ณ ห้อง Smart Classroom (323) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ