รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0” DOE Thailand Media Awards 2021 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0” DOE Thailand Media Awards 2021 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้นำเสนอผลงาน “ผู้ยากจนสู่ความสำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่” เข้าร่วมประกวดประเภทหน่วยงาน/องค์กร กลุ่มอาชีวศึกษา และได้รับรางวัลชนะเลิศ