วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ