สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

Symbol of Eamlaor Vacational College

ตราสัญลักษณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ตราสัญลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราสัญลักษณ์
ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ดอกไม้ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

Eamlaor Vacational College

ดอกราชพฤกษ์
(Golden shower)

สีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

Eamlaor Vacational College

สีเขียว - สีแดง