ข้อมูลอาคารสถานที่

Eamlaor Vacational College

ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Eamla-or Vocational College

ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่  507/2  ถนนสาทร  3  แขวงทุ่งมหาเมฆ  กรุงเทพมหานคร  10120

โทรศัพท์ : 02-2869712

โทรสาร : 02-2869713

Website : https://www.eovc.ac.th/

E – mail : eamlaor_2012@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา    6  ไร่  36  ตารางวา
      มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  7  หลัง  มีห้องเรียนทั้งสิ้น  79  ห้อง  ดังนี้

  1. อาคาร  1                    จำนวน    1    หลัง    13    ห้อง
  2. อาคาร  2                    จำนวน    1    หลัง     6     ห้อง
  3. อาคาร  3                    จำนวน    1    หลัง    16    ห้อง
  4. อาคาร  4                    จำนวน    1    หลัง    14    ห้อง
  5. อาคาร  5                    จำนวน    1    หลัง    10    ห้อง
  6. อาคาร  6                    จำนวน    1    หลัง    15    ห้อง
  7. อาคาร  7                    จำนวน    1    หลัง     4     ห้อง
  8. โรงฝึกงาน                   จำนวน    1    หลัง     2     ห้อง