เพลงของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

Eamlaor Vacational College

มาร์ชเอี่ยมละออ

ราชพฤกษ์นั้นยามบานซิบานสะพรั่ง         ถิ่นมนต์ขลังฝังใจฝากรักเขียวแดง

ร่วมศึกษาหมั่นใฝ่หาเสาะแสวง               มาร่วมแรงฝึกปัญญาให้กล้าไกล

ราชพฤกษ์นั้นยามบานซิบานสะพรั่ง         ก่อเกิดความหวังขวัญพลังทั้งศิวิไล

สื่อสามัคคี ดุจพี่น้องร่วมใจ                   ให้เกรียงไกรรักเรามั่นในสามัคคี

เทิดทูนด้วยใจเคารพบูชา                     ทั้งชาติศาสนาองค์ราชาและราชินี

อีกทั้งพระคุณครูทวี                           เพื่อศักดิ์ศรีแม้ชีวีก็ยอมเสียได้

ราชพฤกษ์นั้นยามบานซิบานสะพรั่ง         เหมือนดั่งรวมพลังกีฬามีชัย

ชีวิตนี้เรายอมพลีเพื่อไทย                     ด้วยจิตใจวินัยเยี่ยมเอี่ยมละออ