โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัด “โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ให้แก่ครูที่ปรึกษา โดย นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สอศ. และนายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี