โครงการอบรมสัมมนาชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอกและนานาชาติ

วันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้จัด “โครงการอบรมสัมมนาชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน ภายนอกและนานาชาติ” โดย นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อต้องการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0