โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออต้านยาเสพติด

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ได้ดำเนิน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออต้านยาเสพติด” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาและภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Google Meet